Αυστραλίας: ''Ο Θεός ενηνθρώπησεν υπέρ παντός του ανθρωπίνου γένους''

stylianos

ROMFEA.GR | ''Ἐάν ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Χριστοῦ, μετά παρέλευσιν τόσων αἰώνων, δέν κατέστησεν ἀκόμη τόν κόσμον μας πλέον φιλάνθρωπον, τοῦτο δέν ὀφείλεται εἰς τούς μή Χριστιανούς, ἀλλά κυρίως εἰς τούς ὀπαδούς τοῦ Χριστοῦ'', αναφέρει μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός.

Σε άλλο σημείο ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τονίζει: ''Διά νά ψάλωμεν τό «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» καί νά βιώσωμεν, ἔστω καί μερικῶς, τήν «ἐπί γῆς εἰρήνην», πρέπει νά σεβασθῶμεν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκεύματος, ἡλικίας. Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν ὑπέρ παντός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.''

Ακολουθεί παρακάτω το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας:

Ὁλόκληρος ἡ Χριστιανοσύνη ἑτοιμάζεται καί ἐφέτος νά ἑορτάσει Χριστούγεννα, ἐντός ἑνός κόσμου θορυβημένου, ἀλλόφρονος καί ἀντιφατικοῦ.

Τά φαινόμενα τῆς διεθνοῦς βίας, τῆς παντοειδοῦς ἐγκληματικότητος καί τῆς ὑλιστικῆς ὑστερίας, πιέζουν ἀσφυκτικῶς τά στήθη παντός τιμίου ἀνθρώπου. Ἀπειλοῦν νά μετατρέψουν εἰς ἔρημον ὄχι μόνον τήν κοινωνίαν καί τήν οἰκογένειαν, ἀλλά καί τόν ἐσώτερον κόσμον τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.

Θά ἦτο ὅμως μεγίστη ὑποκρισία, ἐάν ἐνομίζομεν ὅτι τόν κόσμον αὐτό δυνάμεθα νά κρίνωμεν ὡς ἐκτός αὐτοῦ εὑρισκόμενοι. Εἴμεθα ζῶσα μερίς τοῦ ἀντιφατικοῦ αὐτοῦ κόσμου καί μετέχομεν ἀπολύτως εἰς τάς εὐθύνας του.

Ἐάν ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Χριστοῦ, μετά παρέλευσιν τόσων αἰώνων, δέν κατέστησεν ἀκόμη τόν κόσμον μας πλέον φιλάνθρωπον, τοῦτο δέν ὀφείλεται εἰς τούς μή Χριστιανούς, ἀλλά κυρίως εἰς τούς ὀπαδούς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πλέον πικρά προδοσία συντελεῖται πάντοτε ἔσωθεν, ἐκ τῶν οἰκείων.

Πῶς λοιπόν νά ψάλωμεν τόν ἀγγελικόν ὕμνον τῶν Χριστουγέννων «ἀρρυπώτοις χείλεσιν»; Ἀποκτᾶ ἰδιαιτέραν δι' ἡμᾶς ἐπικαιρότητα ἡ ἀπορία τοῦ Ὑμνωδοῦ μέ τήν κραυγήν του: «τί Σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ;».

Διά νά ψάλωμεν τό «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» καί νά βιώσωμεν, ἔστω καί μερικῶς, τήν «ἐπί γῆς εἰρήνην», πρέπει νά σεβασθῶμεν τό ἀνθρώπινον πρόσωπον ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκεύματος, ἡλικίας. Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν ὑπέρ παντός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἐάν διά τόν ὕμνον τῆς φάτνης δέν ἔχωμεν τήν ἁγνότητα τῶν ἀγγέλων, ὅμως δυνάμεθα νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τήν ἁπλότητα τῶν ποιμένων, ἀγραυλοῦντες καί δοξάζοντες τόν ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων νηπιάσαντα Θεόν.

Αὐτῷ ἡ δόξα καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

Διάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης

Ὁ Αὐστραλίας Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ

Εμφανίσεις: 37657
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!