Συλλυπητήρια Οικουμενικού Πατριάρχη σε Πατριάρχη Μόσχας

patriarch gr rus

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐν βαθείᾳ κατ᾿ ἄνθρωπον λύπῃ ἐπληροφορήθημεν καί ἐκ τοῦ ὑπό σημερινήν ἡμερομηνίαν Γράμματος τῆς Ὑμετέρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Μακαριότητος τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησιν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου.

Ἀναπέμποντες ἱκετηρίους δεήσεις πρός τόν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, συλλυπούμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί ἀποτιμῶμεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν μακράν ἐκκλησιαστικήν προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου ὡς μακαρισμόν εἰρηνοποιοῦ πνευματικοῦ ποιμένος, πολλά προσενεγκόντος εἰς τό ἐμπιστευθέν αὐτῷ ποίμνιον, μετά χρηστῆς ἐλπίδος τελειώσαντος τόν παρόντα βίον καί μετατεθέντος ἀπό τῶν προσκαίρων ἀγώνων ἐπί τά οὐράνια βραβεῖα, ἀπό τῶν παλαισμάτων ἐπί τούς στεφάνους καί ἀπό τῆς τεταραγμένης θαλάσσης ἐπί τόν ἀκύμαντον λιμένα τοῦ Κυρίου.

Δεόμενοι ὅπως ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν δῷ τῷ κεκοιμημένῳ ἀδελφῷ "τόν στέφανον τῆς ζωῆς" ἀνθ᾿ ὧν προσήνεγκεν ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ Ἀμπελῶνος Αὐτοῦ, ἐργασθείς συνετῶς καί σωφρόνως διά τήν ἑνότητα τῆς κατά Οὐκρανίαν νοητῆς ὀλκάδος, γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν αὐτοῦ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡμεῖς θέλομεν παραστῆ συμπροσευχόμενοι διά τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κυρίου Ἰώβ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἔντμοντον κυρίου Ἱλαρίωνος.

Ἐν τῇ προσδοκίᾳ τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ἐπανασυναντήσεως καί μετά τοῦ μεταστάντος ἀδελφοῦ Βλαδιμήρου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν πρωτοτόκων κατά τήν ἀνέσπερον Ἡμέραν τοῦ Κυρίου ἵνα ἀναπέμπωμεν δόξαν καί τιμήν καί τόν Τρισάγιον Ὕμνον τῷ Ἐσφαγμένῳ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς Ἀρνίῳ, περιπτυσσόμεθα τήν Ὑμετέραν ἀγάπην ἀδελφικῶς καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἀγάπης.

βιδ’ Ἰουλίου ε΄
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Εμφανίσεις: 86281
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!