Βαρθολομαίος "Είναι η πρώτη φορά που ευρισκόμεθα εις την «Τεχνόπολιν»"

ImageΤην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, επισκέπτεται αυτή την στιγμή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης Βυζαντινής εικονουργίας και τέχνης του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Ευσταθίου Γιαννή.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Έκθεση:

Είναι η πρώτη φορά που ευρισκόμεθα εις την «Τεχνόπολιν» του Δήμου Αθηναίων και εκφράζομεν κατ’ αρχήν τον θαυμασμόν ημών δια την μετατροπήν των παλαιών εγκαταστάσεων του εργοστασίου αεριόφωτος εις ένα θαυμάσιον πολιτιστικόν πολυχώρον, ο οποίος από του 1999 κοσμεί το ιοστεφές  Άστυ, στεγάζων και παράγων τας Τέχνας.

Αρχόμεθα, λοιπόν, από του να ευλογήσωμεν τον χώρον και όσους δραστηριοποιούνται εις αυτόν.

Ο αγαπητός ομογάλακτος συμφοιτητής ημών εις την Ιεράν και περίσεμνον Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κ. Ευστάθιος Γιαννής, είχε την ευγενή καλωσύνην να χαιρετίση την παρουσίαν ημών εις τας ιστορικάς Αθήνας και τα εβδομηκοστά ημών γενέθλια με την παρούσαν έκθεσιν έργων βυζαντινής εικονογραφίας και τέχνης, καρπών του πεπροικισμένου χρωστήρος του, υπό τον εύγλωττον τίτλον: «Ορθόδοξη Εικόνα - η σώζουσα ωραιότης».

Προδήλως ο τίτλος της Εκθέσεως παραπέμπει κατ’ ευθείαν εις το γνωστόν απόφθεγμα του Ντοστογιέφσκι: «Η ομορφιά θα σώση στον κόσμον!». Η ομορφιά αυτή, αγαπητοί, έχει και όνομα και υπόστασιν! Είναι ο «Ωραίος κάλλει» Σωτήρ του κόσμου, το Αυτοκάλλος, ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, την εικόνα του Οποίου εδιδάχθημεν να προσκυνούμεν ως Χριστιανοί.

Εκείνος τα πάντα εν σοφία, εν αρμονία και εν καλαισθησία εποίησε. «Καλά λίαν»! Όχι μόνον την άλλην Δημιουργίαν, αλλά και τον άνθρωπον. Πολύ περισσότερον μάλιστα τον τελευταίον, τον οποίον έπλασε «κατ’ εικόνα και ομοίωσίν» Του, δηλαδή το ωραιότερον των κτισμάτων!

Αλλά ήλθεν αργότερον, κατά τα γνωστά, η θυγατέρα του «μισοκάλου» αμαρτία, η οποία ημαύρωσε το αρχαίον κάλλος και κατέφθειρε την ωραίαν εικόνα! Η αμαρτία είναι η πνευματική ακαλαισθησία – το απόλυτον «κιτς», το οποίον ενέσκηψεν αδοκήτως, ηχρείωσε το θείον καλλιτέχνημα και μας εμάκρυνεν από τον «Γενεσιάρχην του κάλλους» Θεόν (πρβλ. Σοφ. Σολ. 13: 3). Την επιστροφήν μας εις Αυτόν, ο Ίδιος «εμηχανήσατο», όπως θα έλεγεν ο πολύς Ευσέβιος Καισαρείας, δια της εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Θεοτόκου ενανθρωπήσεώς Του.

«Αυτός ενηνθρώπησεν ίνα ημείς θεοποιηθώμεν», κατά τον Μέγαν Αθανάσιον. Της μεγάλης αυτής αληθείας «εικαστική έκφρασις και διατύπωσις είναι η εικών», όπως ευστόχως υπογραμμίζει ο τιμών και τιμώμενος απόψε φίλτατος καθηγητής και καλλιτέχνης κ. Γιαννής.

Ενηνθρώπησεν ο Θεός, δι’ αυτό και δυνάμεθα να ιστορούμεν και να κατασπαζώμεθα και προσκυνούμεν την αγίαν Του μορφήν! Η εικών του Θεανθρώπου είναι «Εικών παιδαγωγούσα», κατά τον τίτλον της διδακτορικής διατριβής του κ. Γιαννή. Παιδαγωγούσα εις το μέγα Μυστήριον της Αγάπης του Θεού δι’ ημάς! Βλέποντες, επίσης, τας ιεράς εικόνας της Θεοτόκου και των Αγίων, βλέπομεν την αποκατάστασιν του αμαυρωθέντος αρχεγόνου κάλλους, την επιστροφήν εις τον Θεόν, την κατά χάριν θέωσιν και σωτηρίαν!

Πολύ ωραία και πάλιν ο αγαπητός κ. Γιαννής σημειώνει ότι, η ορθόδοξος ιερά εικών «δεν αναπαριστά τον φυσικόν κόσμον της φθοράς και του θανάτου, [αλλά] αποκαλύπτει εις τα μάτια μας τον μεταμορφωμένον από την Θείαν Χάριν παραδοσιακόν χωροχρόνον της Βασιλείας του Θεού. Παρουσιάζει πως το φθαρέν από την πτώσιν ‘κατ’ εικόνα’ μπορεί να αποκατασταθή εις το ‘αρχέγονον κάλλος’».

Με τας παρουσιαζομένας εις την Έκθεσιν θαυμασίας εικόνας και φιλοκαλικάς συνθέσεις του, ο σεμνός καλλιτέχνης μας καλεί να «φιλοκαλήσωμεν» πνευματικώς, να μυσταγωγηθώμεν εις την, κατά τον ζωγραφικόν «πάππον» του Αϊβαλιώτην Φώτην Κόντογλου, «πάντιμον τέχνην της αγιογραφίας», να εισέλθωμεν εις την ωραιότητα της βυζαντινής, δηλαδή της ορθοδόξου, εικόνος,  και να αναχθώμεν ενθέως εις το «πρωτότυπον» αυτής!

Τον ευχαριστούμεν θερμότατα και τον συγχαίρομεν από καρδίας, ευχόμενοι πατρικώς τα άριστα και δια τα ιδικά του εβδομηκοστά γενέθλια! Ταυτοχρόνως εκφράζομεν θερμάς ευχαριστίας και συγχαρητήρια εις τον Μουσικολογιώτατον Άρχοντα Πρωτοψάλτην της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κ. Λυκούργον Αγγελόπουλον και τον υπ’ αυτόν λαμπρόν βυζαντινόν χορόν ιεροψαλτών, οι οποίοι πλαισιώνουν απόψε αξίως την όλην εκδήλωσιν, προσθέτοντες το κάλλος του γλυκυτάτου βυζαντινού μέλους εις το κάλλος του φωτός και των χρωμάτων της βυζαντινής εικόνος. Την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν επίσης εκφράζομεν προς τον Δήμον Αθηναίων και εξαιρέτως προς την «Τεχνόπολιν» και τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν «Αθήνα 984», δια την αρτίαν διοργάνωσιν της Εκθέσεως.

Τέλος, μεταφέροντες εις πάντας τους παρόντας την αγάπην και την ευλογίαν της πολυπάθου Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και ευχόμενοι όσα εύφημα, όσα θυμήρη, όσα σωτήρια, εγκαινιάζομεν δια των λόγων τούτων επισήμως την Έκθεσιν!

Εμφανίσεις: 93511
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!