Βαρθολομαίος "Την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πρέπει να την βλέπωμεν ως πολύτιμο θείο χάρισμα"

ImageΚατηχητήριος Λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Από αύριον εισερχόμεθα εις το στάδιον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εις τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της Συγγνώμης που θα ψαλή απόψε, θα ακούσωμεν τον ιερόν υμνογράφον να μας προτρέπη: «Τον της νηστείας καιρόν φαιδρώς απαρξώμεθα, προς αγώνας πνευματικούς εαυτούς υποβάλλοντες», προετοιμαζόμενοι δια την υποδοχήν του Αχράντου Πάθους και της αγίας Αναστάσεως του Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Ζητείται, λοιπόν, κατ’ αρχήν διάθεσις χαρούμενη, δια να αποδυθώμεν επιτυχώς εις τους πνευματικούς αγώνας της κατανυκτικής περιόδου των καθαρμών και των αναβάσεων.

Η νηστεία, η εγκράτεια, η λιτότης, ο περιορισμός των επιθυμιών, η πυκνή προσευχή, η εξομολόγησις και τα λοιπά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περίοδον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εις ουδεμίαν περίπτωσιν πρέπει να εκλαμβάνωνται ως επαχθή καθήκοντα, ως βάρη ασήκωτα η ως έργα καταναγκαστικά που φέρουν αθυμίαν και κατήφειαν!

Οι ιατροί όταν συνιστούν δίαιταν η γυμναστικήν η άλλας ασκήσεις, αναγκαίας δια την ψυχοσωματικήν υγιείαν και ευρωστίαν, το πρώτον που ζητούν, ως απαραίτητον προϋπόθεσιν επιτυχίας, είναι η ευχάριστος ψυχική διάθεσις του ενδιαφερομένου, το χαμόγελον, και η ελπιδοφόρος θετική σκέψις! Ανάλογα ισχύουν και δια το άγιον στάδιον των Νηστειών που ανοίγεται ενώπιόν μας.

Την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πρέπει να την βλέπωμεν ως πολύτιμον θείον χάρισμα! Ως την μεγάλην ώραν της χάριτος του Θεού, που θέλει να μας αποτραβήξη από τα υλώδη, χαμαίζηλα και αποπνέοντα θάνατον, και να μας ανεβάση υψηλότερα, εις την πλήρη υγείας και ζωής σφαίραν του πνεύματος! Ως την μεγάλην ευκαιρίαν που μας δίδεται δια να αποτοξινώσωμεν την ψυχήν από κάθε πάθος και να απαλλάξωμεν το σώμα από ο,τι περιττόν, επιζήμιον και θανάσιμον! Επομένως, ως  μίαν πολύ μεγάλην αγαλλίασιν και χαράν μας. Αληθινήν εορτήν και ευφροσύνην!

Αλλά η νηστεία, αγαπητοί, την οποίαν ζητεί από τα τέκνα της η Εκκλησία, η εγκράτεια, η λιτότης, ο περιορισμός των επιθυμιών και των απολαύσεων και των συναφών περιττών εξόδων, αποτελούν, κυριολεκτικώς, σωτήριον συνταγήν ειδικώς εφέτος, που έχει εκσπάσει η μεγάλη παγκόσμιος οικονομική κρίσις, η οποία εγκυμονεί άμεσον κίνδυνον χρεωκοπίας όχι μόνον «νοικοκυριών» και επιχειρήσεων, αλλά και χωρών ολοκλήρων ανά πάσαν την υφήλιον, με συνακόλουθον ολέθριον αποτέλεσμα την κατακόρυφον αύξησιν της ανεργίας, την δημιουργίαν ολοκλήρων στρατιών νεοπτώχων, την απόγνωσιν, την έκρηξιν κοινωνικών αναστατώσεων, την αύξησιν της εγκληματικότητος και άλλα χειρότερα τούτων.

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας διδάσκει να πορευώμεθα καθημερινώς με ολιγώτερα, χωρίς την ύβριν της υπερβολής, της σπατάλης και της επιδείξεως! Να απεμπολούμεν την πλεονεξίαν, να αγνοούμεν τας προκλήσεις της διαφημίσεως, η οποία προβάλλει διαρκώς νέας ψευδείς ανάγκας, και να περιοριζώμεθα εις τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία, με αξιοπρεπή ηθελημένην λιτότητα! Να μη είμεθα καταναλωτική αγέλη βουλιμικών, απερισκέπτων και ακάρδων ατόμων, αλλά κοινωνία ευαισθήτων προσώπων, δίδοντες εν αγάπη τόπον και χείρα βοηθείας εις τον άλλον, τον «πλησίον» μας, που υστερείται και δυσπραγεί!

Μας διδάσκει ακόμη την υπομονήν και την εγκαρτέρησιν εις την μικράν η μεγαλυτέραν στέρησιν, αλλά και την ταυτόχρονον εκζήτησιν της βοηθείας και του ελέους του Θεού, με πολλήν εμπιστοσύνην εις την φιλόστοργον πρόνοιάν Του! Έτσι θέλει την Τεσσαρακοστήν ο Χριστός! Έτσι την εβίωσαν όλοι οι Άγιοι!

Έτσι ηγωνίσθησαν τον αγώνα της οι ευσεβείς πατέρες μας! Έτσι την εγνώρισε παλαιόθεν το Γένος μας! Έτσι την προβάλλει και την κηρύσσει πάντοτε, και όλως ιδιαιτέρως εις την παρούσαν δύσκολον διεθνή συγκυρίαν, η εν Κωνσταντινουπόλει πολύπειρος και αδιαλείπτως νήφουσα Μήτηρ Εκκλησία!

Ταύτα από του ιερού Φαναρίου εν αγάπη Χριστού και αισθήματι ευθύνης λέγοντες και κηρύσσοντες, ευχόμεθα πατρικώς εν πάση ευλογία πνευματική και καλή καρποφορία το αρχόμενον άγιον στάδιον!

Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βι´

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

Εμφανίσεις: 40577
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!