Ανάσταση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

pasxa.ierosolima-1

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 29ην πρός 30ήν Μαρτίου/ 11ην πρός 12ην Ἀπριλίου 2015, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος κάι ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην τῶν ἑορτῶν κατῆλθε ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐκ τῆς Ἀδελφότητος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐν μέσῳ πλήθους λαοῦ, εὑρισκομένου κυρίως ἐντός τοῦ Ναοῦ, καθ᾽ὅτι εἰς τήν ὁδόν καί εἰς τήν αὐλήν ἠμπόδιζε τό ψῦχος καί ἡ ἐλαφρῶς πίπτουσα βροχή.

Εἰσελθών ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας διελθών καί ὑποκλιθείς πρός τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἁγίου Τάφου, εἰσῆλθεν εἰς τό Καθολικόν καί ἐνδυθείς μανδύαν καί εὐλογήσας, ἀνῆλθεν εἰς τόν Θρόνον, ἔνθα ἦλθον οἱ ἱερεῖς καί «ἔλαβον καιρόν», ἐν ᾧ ἐψάλλετο ὁ κανών «Κύματι θαλάσσης», προκειμένου νά ἔχωσι τόν ἀπαραίτητον χρόνον, διά νά ἐνδυθῶσιν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς.

Ὅτε τοῦτο συνέβη, ἐξῆλθεν ἡ συνοδεία ἀπό τῆς ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ καί ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγίαν Εἴσοδον καί ἤρξατο ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Συμπληρωθέντων τῶν τριῶν κύκλων, ἀνεγνώσθη πρό τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ἡ Εὐαγγελική Περικοπή τῆς Ἀναστάσεως ἐκ τοῦ κατά Μᾶρκον Ἁγίου Εὐαγγελίου: «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου…» καί ἤρξατο νά ψάλλεται τό Χριστός Ἀνέστη κατά τήν τάξιν καί ὁ ἀναστάσιμος Κανών τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα», ἐν ᾧ ὁ πολυπληθής λαός ἐφώνει ἑλληνιστί «Χριστός Ἀνέστη», ρωσιστί «Χριστός Βοσκριέσε», ρουμανιστί «Χριστός ἀνβιάτ», ἀραβιστί «Ἀλ Μασίχ Κάμ», εὐλαβῶς μέν καί πιστῶς, ἐμποδίζων ὅμως διά τῶν βοῶν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου.

Συμπληρωθέντος τοῦ Ὄρθρου, ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ἱερομονάχων καί πολλῶν Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν παρεπιδημούντων, καί Ἱεροδιακόνων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ καί τοῦ Προξένου κ. Κοΐνη μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ π. Ἰωσήφ Ἁγιορείτου ἀριστερά καί τῶν βοηθούντων αὐτοῖς ψαλτῶν καί πολλοῦ λαοῦ ἀσφυκτικῶς συνωστιζομένου κυρίως πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας διά τήν θείαν Κοινωνίαν.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἰ τις εὐσεβής καί φιλόθεος…».

Τῆς θείας Λειτουργίας ἀπολυθείσης καί ἐν ᾧ οἱ Ἱερεῖς ἐκοινώνουν εἰσέτι τούς πιστούς ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί παρεκάθισε εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα προσηνέχθησαν ᾠά καί τυρός διά τό «Χριστός Ἀνέστη».

pasxa.ierosolima-3

pasxa.ierosolima-4

pasxa.ierosolima-5

pasxa.ierosolima-6

pasxa.ierosolima-7

pasxa.ierosolima-8

pasxa.ierosolima-9

pasxa.ierosolima-10

pasxa.ierosolima-11

pasxa.ierosolima-12

pasxa.ierosolima-2

Εμφανίσεις: 25508
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!