Πατριαρχικό Συλλείτουργο στον Πανάγιο Τάφο με το Μητροπολίτη Πολωνίας Σάββα

ImageΤην νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακήν, 14ης-15ης /27ην-28ην Νοεμβρίου 2010, ετελέσθη Πατριαρχική θ. Λειτουργία εις τον Πανάγιον Τάφον.

Δια τούτο οι δύο Προκαθήμενοι, Μακαριώτατοι Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Μητροπολίτης Βαρσοβίας & πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββας κατήλθον εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως την 11.30 μ.μ. νυκτερινήν ώραν εν συνοδεία των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, και των παρεπιδημούντων Αρχιερέων των άλλων Εκκλησιών, Ιερέων, Ιεροδιακόνων και λαϊκών, των κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων.

Κατελθόντες και εισελθόντες, προσεκύνησαν εις το άμα τη εισόδω του Ναού της Αναστάσεως σεπτόν προσκύνημα της Αγίας Αποκαθηλώσεως.

Ακολούθως προσεκύνησαν τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον. Έμπροσθεν του Αγίου Κουβουκλίου ο Άγιος Πολωνίας ενεδύθη μανδύαν και εισήλθεν εις το Καθολικόν, εχοροστάτησεν εις τον Όρθρον, τελεσθέντα εις το Καθολικόν.

Του Όρθρου πληρωθέντος εις το Καθολικόν, ετελέσθη η θ. Λειτουργία εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα, του παρεπιδημούντος Αρχιεπισκόπου Ατλάντας κ. Αλεξίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Μίνσκ κ. Φιλαρέτου του Πατριαρχείου της Ρωσίας, των Αρχιερέων του Πατριαρχείου, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως κ. Αμβροσίου, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως, πλειάδος ιερέων, συνοδών του Μητροπολίτου Πολωνίας και άλλων εκ Ρωσίας και οκτώ ιεροδιακόνων και πολλού λαού, εκ πολλών εθνικοτήτων Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, Πολωνών, Αράβων εντοπίων, μιας δε πίστεως της Ορθοδόξου.

Πολλοί τούτων προσήλθον εις την θ. Κοινωνίαν, πάντες δε ούτοι, άμα τη απολύσει της θ. Λειτουργίας ήκουσαν την προσφώνησιν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων έχουσαν ούτως:Image

«Αγαπητέ εν Χριστώ Αδελφέ, Μακαριώτατε Μητροπολίτα Βαρσοβίας & πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββα,

Ευδοκία του Παναγάθου Θεού, επραγματοποιήθη, μόλις προ τετραμήνου, η ειρηνική επίσκεψιςτης από πενταετίας ποιμαινομένης υπό της Μετριότητος Ημών, Σιωνίτιδος Μητρός τωνΕκκλησιών, εις την θεοφιλώς ποιμαινομένην υπό της Υμετέρας λίαν αγαπητής Ημίν και περισπουδάστου Μακαριότητος αδελφήν Αυτοκέφαλον Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Πολωνίας.

Τότε Ημείς μετά της τιμίας Ημών συνοδείας ευρισκόμενοι εις το κλίμα της μαρτυρικήςΟρθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας, εγενόμεθα ενθέρμως και φιλαδέλφως δεκτοί παρά τηςΥμετέρας Μακαριότητος, περιωδεύσαμεν τη συνοδεία Αυτής εις ιστορικούς ναούς και Ιεράς Μονάς της Ορθοδόξου Πολωνικής Εκκλησίας, ως αυτής του Αγίου Ονουφρίου της Γιαμπλέτσνα, κέντρου Ορθοδοξίας και μοναχισμού, της Ιεράς γυναικείας Μονής Μάρθας και Μαρίας εις Γκραμπάρκα, προσεκυνήσαμεν εις αρχαίους ναούς, ως της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού εις Σούπρασλ, αλλά και εις νέους, ανεγερθέντας παρά της Υμετέρας Μακαριότητος, ως αυτού της του Θεού Σοφίας και του Αγίου Πνεύματος, συνελειτουργήσαμεν εις τον καθεδρικόν ναόν τηςΑγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και διεδηλώσαμεν ομοφώνως την Ορθόδοξον ημών πίστιν συμφώνως προς τας Αγίας Γραφάς και την Ιεράν παράδοσιν της Ορθοδόξου Ημών Εκκλησίας,ήλθομεν δε και προς τας νενομισμένας επαφάς μετά των πολιτικών Αρχών της φιλοξένου και ωραιοτάτης χώρας της Πολωνίας.

ImageΣήμερον, χάριτι Θεού, η αδελφή Ορθόδοξος Εκκλησία της Πολωνίας ευρίσκεται εις τας αυλάς Σιών της Αγίας εν τω προσώπω της Υμετέρας Μακαριότητος, της τιμίας Αυτής συνοδείας και της ευσεβούς προσκυνηματικής ομάδος εκ του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας.

Είναι μεγίστη η χαρά Ημών προσωπικώς, της Αγίας και Ιεράς Ημών Συνόδου, της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος και του πληρώματος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επί τω λίαν σημαντικώ και χαρμοσύνω γεγονότι τούτω.

Ιδιαίτατα δε κατά την νύκτα και την στιγμήν ταύτην εις την χαράν ημών προστίθεται βαθεία συγκίνησις, καθ’ ότι έχομεν μυστηριακήν εμπειρίαν της ενότητος της πίστεως ημών και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος εις Θ. Λειτουργίαν, αναίμακτον θυσίαν, προσφερομένην επί του αγιωτάτου θυσιαστηρίου, αυτού τούτου του Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Πληρούμεθα κατανύξεως βαθείας, δέους ιερού, χαράς ανεκλαλήτου, αναμιμνησκόμενοι μεν, μαρτυρούντες δε ότι εν αυτώ τούτω τω μνημείω, εν ω ιερουργούμεν, ετάφη ο επί του Φρικτού Γολγοθά υπέρ ημών υψωθείς Κύριος Ιησούς Χριστός. Ετάφη εν αυτώ και τας πύλας του Άδουδιήλθε, αλλά δεν κατεκρατήθη υπ’ αυτού. Δια τούτο και όλβιος Τάφος καλείται, επειδή είναι κενός, διότι ανέστη ο εν αυτώ ταφείς Αρχηγός της ζωής ημών.

Πληρούμεθα χαράς, αναμιμνησκόμενοι εισέτι ότι επί του τόπου, εν ω ιστάμεθα, έστη η μακαρίααγία Ελένη, ευρούσα τον τίμιον σταυρόν, μετά του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου, ότιεις τον Φρικτόν Γολγοθάν και τον Πανάγιον Τάφον προσεκύνησαν και εκήρυξαν και προσήνεγκον θυσίαν αναίμακτον άγιαι μορφαί της Ορθοδόξου Ημών πίστεως, ως ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ο Κατηχητής, οι άγιοι Σάββας και Θεοδόσιος, ο άγιος Ιωάννης οΔαμασκηνός, ο άγιος Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης και οι Πατριάρχαι των νεωτέρων χρόνων, Δοσίθεος, Παΐσιος και Θεοφάνης, μετά των οποίων ιδιαιτέρους δεσμούς είχεν η Εκκλησία της Πολωνίας.

Ότε δε δυσχείμεροι καιροί ενέσκηψαν τη Ορθοδοξία των Αγίων Τόπωνεκ των εχθρών ημών, οι οποίοι ήλθον ενδεδυμένοι ως φίλοι, οι αοίδιμοι Ούτοι Πατριάρχαι διεκινδύνευσαν την ζωήν Αυτών και εξεδαπάνησαν περιουσίας ολοκλήρους, άχρις ου φθάσουν εις την κατάστασιν την καλουμένην του Προσκυνηματικού καθεστώτος, την εν τω μέτρω του δυνατού κατοχυρούσαν τα δικαιώματα ημών.Image

Πνευματικόν επίτευγμα ανυπολογίστου αξίας και θαύμα της πίστεως των Ορθοδόξων τυγχάνειόντως το Ιερόν τούτο Κουβούκλιον υπεράνω και πέριξ του Ζωοδόχου Τάφου, το προσφυώς χαρακτηρισθέν υπό των Πατέρων Ημών ως: «Κτήμα και αφιέρωμα τω Χριστώ των ΟρθοδόξωνΡωμαίων το 1810».

Επί τοιαύτη αγιοπροσκυνηματική παραδόσει σεμνώς καυχώμενοι, ευχαριστούμεν Θεώ τωαξιώσαντι Ημάς, ίνα διακονώμεν το σωτήριον και λυτρωτικόν έργον του Σωτήρος Ημών ΙησούΧριστού επί των τόπων, εν οις Ούτος κατά σάρκα εγεννήθη εφανερώθη, εσταυρώθη, ανέστη, ανελήφθη και επί του υπερώου της Αγίας Σιών το Πνεύμα Αυτού το Άγιον παρά του Πατρός τοις Αγίοις Αυτού μαθηταίς  και αποστόλοις έπεμψε και την Εκκλησίαν ανά τα πέρατα της οικουμένης εξαπέστειλε.

Ευχαριστούμεν Θεώ επί τη συλλειτουργία ταύτη μετά της Υμετέρας Μακαριότητος, εν αυτώ τω Ζωοδόχω Κυριακώ Μνήματι και διαβεβαιούμεν Αυτήν ότι συνεχώς εσόμεθα μνήμοντες Αυτής και της τιμίας Αυτής συνοδείας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας, την οποίαν ο Κύριος ενεπιστεύθη Αυτή.

Εκ ψυχής ευχόμεθα, όπως ο αναστάς Κύριος μακροημερεύη Αυτήν εν υγιεία, δυνάμει και ευσταθεία και στερεοί την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Πολωνίας επί της οδού της Ορθοδοξίας,εφ’ ης ανέκαθεν αδιασαλεύτως και αναμφιταλαντεύτως επορεύθη. Αμήν.

ImageΑντιφωνών ο Μακαριώτατος Πολωνίας είπε τα κάτωθι:

«Μακαριώτατε, αγαπητέ εν Χριστώ Αδελφέ, Πατριάρχα Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε, Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας δι’ όσα είπατε, μαρτυρούντα αγάπην προς την Ορθοδοξίαν, την οποίαν διεπιστώσαμεν και κατά την επίσκεψιν Υμών εις την Εκκλησίαν της Πολωνίας.

Την μαρτυρίαν ταύτην δίδετε και ενταύθα εις τον Πανάγιον Τάφον του Χριστού. Ευρισκόμεθα εις το επίκεντρον του Χριστιανισμού, το επίκεντρον της πίστεως μας, από τουοποίου διήλθον αι μορφαί, τας οποίας αναφέρατε και το οποίον θα ίσταται μέχρις συντελείας του κόσμου, χάρις εις τας προσπαθείας όσων αναφέρατε και Υμών προσωπικώς.

Οι ήρωες έχουντα προνόμια να επιτελούν έργα ως το Υμέτερον. Χάρις εις Υμάς Μακαριώτατε, χάρις εις τηνΕκκλησίαν Ιεροσολύμων, κρατούνται τα προσκυνήματα Ημείς διοργανώνομεν την προσκυνηματικήν ημών εκδρομήν.

Η χαρά Ημών είναι πολύ μεγάλη και την οφείλομεν εις Υμάς, ιδία δε η χαρά Ημών γίνεται μεγαλυτέρα, λόγω της θ. Λειτουργίας, την οποίαν είχομεν εις τον Πανάγιον Τάφον. Αύτη μας ήνωσεν έτι στενώτερον εις την Ορθόδοξον ημών πίστιν.

Εγκαρδίωςευχαριστώ Υμάς δια την νύκτα ταύτην και δια την επίσκεψιν Ημών εις Πολωνίαν. Η προσευχή είναι μεγάλη δύναμις εις την ζωήν μας, δια τούτο, παρακαλώ Υμάς Μακαριώτατε, να προσεύχεσθε δι’ Ημάς, να προσεύχεσθε δια το Ορθόδοξον ποίμνιον της Πολωνίας.

Ευχαριστώ. Έτη πολλά».

Μετά τούτο ηκολούθησε δεξίωσις υπό του Παρασκευοφύλακος του Ναού της Αναστάσεως, Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου, του ΜοναχούImageΝικολάου και των άλλων διακονητών του Ναού της Αναστάσεως εις το Γραφείον του Ναού της Αναστάσεως μετά χαράς πεπληρωμένης και δοξολογίας βαθείας προς τον Πανάγαθον Θεόν δια την παρασχεθείσαν υπ’Αυτού εορταστικήν εμπειρίαν ταύτην.

Την μεσημβρίαν της Κυριακής, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και η Αδελφότης παρέθεσαν τράπεζαν εις τον Μητροπολίτην Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ. Σάββαν και την συνοδείαν Αυτού.

Διαρκούσης της νηστησίμου ταύτης τραπέζης, -καθ’ ότι η πρώτη ημέρα της νηστείας των Χριστουγέννων εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων -, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας αγγλιστί. Κατακλείων την προσφώνησιν Αυτού ο Μακαριώτατος προσέφερε εις τον Άγιον Πολωνίας δύο ασημένια κηροπήγια, ίνα δι’ αυτών ανάπτη Ούτος, ως είπε, το φως του Παναγίου Τάφου.

Αντιφωνών ο Άγιος Πολωνίας είπεν:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,

Ιερείς,

Ευλαβείς προσκυνηταί,

ImageΗ τράπεζα είναι συνέχεια της θ. Κοινωνίας της θ. Λειτουργίας, την οποίαν ετελέσαμεν κατά την παρελθούσαν νύκτα εις τον Πανάγιον Τάφον.

Αύτη εκφράζει την ειλικρινή αγάπην Υμών προςΗμάς. Ευχαριστώ δια ταύτην και δια τα λόγια Υμών προς Ημάς. Αι σχέσεις αγάπης και συνεργασίας Ημών είναι συνέχεια παλαιών τοιούτων σχέσεων των προκατόχων Ημών.

Ότε η Ουνία ήρχισε να δημιουργή προβλήματα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Πολωνίας, οπροκάτοχος Υμών μακαριστός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Παΐσιος απεκατέστησε την τάξιν δια της χειροτονίας Ορθοδόξων Επισκόπων.

Το 1927 ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας έλαβε ράβδον παρά του Πατριάρχου Ιεροσολυμων Δαμιανού, την οποίαν μέχρι σήμερον φυλάσσομεν και επιδίδομεν εις έκαστον νέον Μητροπολίτην Πολωνίας, ως απτόνσημείον του εν Χριστώ συνδέσμου των Εκκλησιών μας.

Ο οσιολογιώτατος ιεροδιάκονος π.Αλέξανδρος επίσης είναι το πρόσωπον συνδέσμου των Εκκλησιών μας. Η Πολωνία διατηρεί καλάς σχέσεις και με το κράτος του Ισραήλ. Αι σχέσεις αυταί δύνανται να αποβαίνουν προς όφελος των Εκκλησιών μας.

Και πάλιν ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε, δια την αβραμιαίαν Υμώνφιλοξενίαν. Η επίσημος ειρηνική Υμών επίσκεψις εις την Εκκλησίαν της Πολωνίας παραμένει ιστορικόν γεγονός, συνεχίζον την παράδοσιν των προκατόχων μών».Image

Επί τούτοις ο Άγιος Πολωνίας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον δίτομον άλμπουμ μετά των θησαυρών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επαρουσίασεν εις τον Μητροπολίτην Βαρσοβίας τον μετέχοντα της τραπέζης κ. Ιωάννην Τληλ, διακεκριμένον μέλος της Ελληνικής παροικίας, άγοντα το 85ον έτος της ηλικίας αυτού, μοναχόν άνευ ράσου, ως εχαρακτήσεν αυτόν, πρόσφυγα εντός της ιδίας αυτού πόλεως των Ιεροσολύμων και συγγραφέα του ιστορικωτάτου βιβλίου αυτού “I am Jerusalem”.

Τούτο ο κ. Τληλ έδωσεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, ο Οποίος, ως είπεν, είναι η ενσάρκωσις των Ιεροσολύμων να προσφέρη εκ μέρους του εις τον Μητροπολίτην Βαρσοβίας, επισημαίνων ότι δια πρώτην φοράν ηκούσθησαν το μεσονύκτιον άνευ καθεστωτικού λόγου οι κώδωνες του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Εις το βιβλίον του ο κ. Τληλ κάμνει λόγον και περί Πολωνών προσφύγων, τους οποίους συνήντησε. Μετά τούτο, δύο εκ των ιερέων συνοδών του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Πολωνίας προσεφώνησαν την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, υπογραμμίζοντες την βαθείαν πνευματικήν σημασίαν, την οποίαν είχε δι’ αυτούς το προσκύνημα, ίνα ίδουν ιδίοις όμμασιν τους τόπους της επί γης παρουσίας του Χριστού, τους οποίους διαφυλάσσει και διαποιμαίνει η Μήτηρ των Εκκλησιών.

Δια τούτων εν ευφροσύνη πνευματική και υλική και δοξολογία προς τον Θεόν ήλθεν εις το τέλος αυτής η προς τιμήν του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας και της συνοδείας Αυτού παρατεθείσα τράπεζα.

Το μεταμεσονύκτιον της ιδίας ημέρας ο Μητροπολίτης Πολωνίας κ.κ. Σάββας μετά της συνοδείας Αυτού ετέλεσε την θ. Λειτουργίαν εις τον Φρικτόν Γολγοθάν, συλλειτουργούντος Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και πολλών Αγιοταφιτών Πατέρων την δε μεθεπομένην ο Άγιος Πολωνίας, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν αυτού περιήγησιν, θα λειτουργήση εις το Θεοδέγμον Άγιον Σπήλαιον εν Βηθλεέμ.

Image

Εμφανίσεις: 89968
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!