Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για Πατριάρχη Μόσχας

ImageΜακαριώτατε Μητροπολίτα Μοσχας και Πατριάρχα πασών των Ρωσιών, λίαν ημίν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Κύριλλε,

την Υμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

 

Το χαρμόσυνον άγγελμα της, θεία συνάρσει, εκλογής και αναρρήσεως της Υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Μακαριότητος εις τον Αγιώτατον Πατριαρχικόν Θρόνον της Μόσχας και πασών των Ρωσιών ενέπλησε την καρδίαν ημών χαράς πολλής και δικαίας.

 

Δοξάζομεν τον Ουράνιον της Εκκλησίας Δομήτορα και Κυβερνήτην, τον ούτω πως τα κατ’ Αυτήν καλώς οικονομήσαντα και αξιώσαντα Αυτήν όπως ανέλθη τας βαθμίδας του παλαιφάτου και ιστορικού τούτου Θρόνου εις διαδοχήν του επί πολλά έτη οσίως και θεοφιλώς την αδελφήν Εκκλησίαν της Ρωσίας ιθύναντος, μακαριστού και αλήστου μνήμης Πατριάρχου Αλεξίου του Β .

 

Μετά την προς τον Ύψιστον χρεωστικήν δοξολογίαν απευθύνομεν τη Υμετέρα πεπνυμένη Κορυφή τα θερμά ημών συγχαρητήρια και τας ολοψύχους ημών ευχάς όπως Ούτος δαψιλεύη Αυτή αδιάκοπον την κραταιάν Αυτού ενίσχυσιν εν τη επιτελέσει του πολυμερούς και υψηλού Αυτής καθήκοντος, προς ευτυχή οιακοστροφίαν και διακυβέρνησιν της αδελφής Ρωσικής Εκκλησίας και συνέχισιν της λαμπράς και ενδόξου αυτής παραδόσεως.

 

Οι εκπροσωπούντες ημάς εν τη τελετή της ενθρονίσεως της Υμετέρας γερασμίας Μακαριότητος Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Κιτίου κ. Χρυσόστομος και Ταμασού κ. Ησαΐας θα διερμηνεύσωσι και δια ζώσης τα διακατέχοντα ημάς, την περί ημάς Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον χριστεπώνυμον λαόν της κατά Κύπρον Ορθοδόξου Εκκλησίας αισθήματα αγάπης και τιμής προς Αυτήν, τον καλόν και αγαθόν και θεοφιλή, τον συνέσει βαθεία και ζήλω ενθέω κεκοσμημένον Ποιμενάρχην, τον τοσαύτα υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας αξίως και ορθώς εργασάμενον από τε των άλλων θέσεων και κυρίως της θέσεως του Προέδρου του Τμήματος των Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Εκκλησίας ταύτης, τον ειλικρινή φίλον της Κυπριακής Εκκλησίας και Πολιτείας.

 

Αποστέλλοντες τη Υμετέρα σεβασμία Μακαριότητι δια των προμνησθέντων αδελφών το παρόν χαιρετιστήριον μήνυμα, εκ μέσης καρδίας δεόμεθα του εν ουρανοίς Αρχιποιμένος και Σωτήρος ημών Χριστού ίνα χαρίζηται Αυτήν τη Εκκλησία επί σειράν πολλών ευτυχών και ολβίων ενιαυτών, υγιείας απολαύουσαν και απαύστως και επιτυχώς τα εις ωφέλειαν και πρόοδον της Εκκλησίας καταπράττουσαν, εις δόξαν Χριστού.

 

Και αύθις δ’ Αυτή τον εν Χριστώ αδελφικόν ασπασμόν απονέμοντες, διατελούμεν

 

Εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,

 

τη 1η Φεβρουαρίου 2009,

Της Υμετέρας περιποθήτου Μακαριότητος

αγαπητός εν Κυρίω αδελφός

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Εμφανίσεις: 51110
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!