Χριστούγεννα μακριά από την Κερύνεια (ΦΩΤΟ)

kirinias-4

Ἱεροπρεπῶς καὶ κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν ἑορτάσθη ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορτῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κυρηνείας.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος τὴν παραμονήν ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων καὶ Βασιλικῶν Ωρῶν καὶ ἐτέλεσεν τὸν Ἐσπερινὸν μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ἐξέφρασε προεορτίως τὰς εὐχὰς του πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ὡς ἀκολούθως.

«Ἐπὶ ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ὁλοκαρδίως εὐχόμεθα ὑμῖν καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ ἐπὶ θύραις Νέον ἔτος 2015, πανευφρόσυνον καὶ μεστὸν παντὸς ἐφετοῦ καὶ καταθυμίου. Ἡ καρδία ἡμῶν θλιβομένη προσεύχεται ὑπὲρ τοῦ προσφυγοποιημένου, ἐμπεριστάτου καὶ διεσκορπισμένου ἡμῶν Ποιμνίου, ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν ὀδυνάται ἐπὶ τῷ συνεχιζομένῳ ἐκτοπισμῷ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς καταλήψεως τῆς Ἔδρας αὐτῆς, ὥς καὶ τῆς καταλήψεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας εὐρισκομένων, ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐκ Τουρκίας καὶ μερίδος Τουρκοκυπρίων. Ἔναντι τῆς μεγάλης συνεχιζομένης ἀδικίας ταύτης προτάσσομεν τὴν τοῦ Χριστοῦ θείαν Γέννησιν, τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς σεσαρκωμένης ἀγάπης καὶ προσευχόμεθα ἵνα ἐν εἰρήνη, ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ καταλλαγῇ λατρεύσωμεν τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν τοῦ παντός. Ἐπί δε τούτοις, ἀγωνιοῦμεν καὶ περὶ τῆς συνεχιζομένης ζοφερᾶς εἰκόνος τῶν ἐν τῇ Νήσῳ ἡμῶν καταστάσεων καὶ ἀπευχόμεθα τυχὸν ἐπερχομένης σκληρᾶς δοκιμασίας. Ἐν εἰλικρινῇ πίστει καὶ ἐν μετανοίᾳ ἐλπίζομεν εἰς τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ πανοικτήρμονος Θεοῦ, εἰς τὴν ἄκραν Αὐτοῦ θείαν συγκατάβασιν καὶ εἰς τὴν ἄμετρον Αὐτοῦ θείαν εὐσπλαχνίαν.»

Τὴν κυριώνυμον ἡμέραν ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Βαρνάβα Κοκκινοτριμιθιᾶς. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Κοινοτικὲς Ἀρχές τῆς Κοκκινοτριμιθιᾶς, ἐκπρόσωποι Δήμων, Κοινοτήτων καὶ λοιπῶν Φορέων τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας καὶ πλῆθος πιστῶν.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ἀνεγνώσθη ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καὶ ὁ Πανιερώτατος ηὐχήθη ἑορτίως πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, τονίσας τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀγάπην ἥν ὀφείλωμεν να μιμηθῶμεν. Τέλος, διένειμεν τὸ ἀντίδωρον ἀνταλλάξας ἑορτίους εὐχὰς μετὰ τῶν πιστῶν.

Τὸ ἐσπέρας ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Παναγίας Κοκκινοτριμιθιᾶς. Τὴν 26ην Δεκεμβρίου, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν.

Τὴν Κυριακὴν 28ην Δεκεμβρίου, καθ’ ἥν ἡμέραν τιμῶμεν τοὺς Δαυίδ τὸν Βασιλέα, Ἰωσήφ τὸν Μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὸν Ἅγιον Ἰάκωβον τὸν Ἀδελφόθεον, ἐχοροστάτησεν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσεν τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Μάμμαρι.

kirinias-1

kirinias-2

kirinias-3

kirinias-5

kirinias-6

Εμφανίσεις: 25582
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!