Μ. Παρασκευή 1882, ένα τραγικό γεγονός

zoodoxos-pigis

Του Πρωτ. Σπυρίδωνος Λόντου* | Romfea.gr

Σε μια πρόσφατη έρευνα σε Αθηναϊκές εφημερίδες σχετικά με τους Ναούς της εποχής του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα ανακαλύψαμε μια σημαντική πληροφορία* σχετικά με ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στον ιστορικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, οδού Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα κατά τη Μ. Παρασκευή του έτους 1882:

«Ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ταύτῃ, τῇ τόσῳ στενοχώρῳ καὶ μικρά, ἕνεκα τῆς μεγάλης ἐκτάσεως τῆς ἐνορίας εἶχε συσσωρευθῆ ἄπειρον πλῆθος, ὑπὲρ τοὺς χιλίους δὲ εἶχον συμπιεσθῆ ἐν τῷ ναῷ, ὅστις μόλις 300 – 500 δύναται ἐν ἀνέσει να περιλάβῃ. Αἴφνης τεμάχιόν τι ἀμμοκονιάματος, καταπεσὸν ἐκ τοῦ θόλου τοῦ γυναικωνίτου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν κάτω ἱσταμένων, ἐπήνεγκε σύγχυσιν καὶ ταραχὴν […].

Αἱ ἐν τῷ γυναικωνίτῃ εὐρισκόμεναι γυναῖκες, ἀκούσασαι τάς φωνάς, καὶ νομίζουσαι ὅτι διατρέχουσι τὸν ἔσχατον τῶν κινδύνων, ὥρμησαν πρὸς τὴν στενὴν κλίμακα αὐτοῦ, ζητούσαι τρόπον σωτηρίας διὰ τῆς φυγῆς.

Δυστυχῶς ἡ κλῖμαξ στενὴ καὶ ἑλικοειδὴς οὖσα κατεπληρώθη ὅλη ὑπὸ γυναικῶν καὶ παιδίων […] αἱ κιγκλίδες τῆς κλίμακος τοῦ γυναικωνίτου ἐθραύσθησαν καὶ πολλαὶ γυναῖκες κατακρημνισθεῖσαι ἐμωλωπίσθησαν δεινῶς.

Αἱ κραυγαὶ καὶ αἱ οἰμωγαὶ τῶν πνιγομένων καὶ τῶν καταπατουμένων, οἱ καταβαλλόμενοι ὑπ΄ αὐτῶν ἀγῶνες ὅπως σωθῶσιν ἐκ τῶν πιεζόντων αὐτούς, αἱ φωναὶ καὶ οἱ ὀδυρμοὶ τῶν ἔξω τῆς ἐκκλησίας συγγενῶν καὶ οἰκείων, ζητούντων ὅπως εἰσέλθωσι καὶ συνδράμωσι τοὺς κινδυνεύοντας, παρέστησαν ἐπὶ στιγμὴν σπαρακτικὴν καὶ ἀπερίγραπτον σκηνὴν».

Οι προσπάθειες διασώσεως των γυναικών και των παιδιών που έπεσαν στις σκάλες του γυναικωνίτου ήταν υπεράνθρωπες.

Τελικά , μέσα από το πλήθος των λιπόθυμων ατόμων ανασύρθηκαν 7 νεκροί, 3 γυναίκες και 4 παιδιά, ενώ από τους πολλούς τραυματίες εξέπνευσαν αργότερα άλλες 4 γυναίκες.

Η Εφημερίδα «Ο Αστήρ της Ανατολής» μας πληροφορεί ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ήταν 12.** Μάλιστα, στην εφημερίδα «Στοά» αναγράφεται ότι ένα από τα νεκρά παιδιά ήταν του εφημερίου του Ναού Παππαγιάννη.***

Το γεγονός αυτό αφενός επιβεβαιώνει τη μεγάλη έλλειψη Εκκλησιών στην πρωτεύουσα ακόμα και στον προχωρημένο 19ο αι, αφετέρου ίσως υπήρξε και η αφορμή για την μεταγενέστερη προσθήκη ενός νέου κλίτους στο Νότιο μέρος του Ναού, όπως είναι σήμερα, με σκοπό να αυξηθεί η χωρητικότητά του.

*Εφημ. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, οδού Ακαδημίας.


Παραπομπές:

*Εφημερίδα «Αιών», αριθ. 3.813, έτος ΜΔ΄, Μ.Σάββατο 27 Μαρτίου 1882,σελ. 3.
** Εφημερίδα « Ο Αστήρ της Ανατολής», αριθμ. 1268,έτος ΚΕ΄,3/4/1882, σελ.11850
*** Εφημερίδα «Στοά», αριθμ.2974, έτος 9ο ,27/3/1882, σελ.1.

Το γεγονός αναφέρεται και στις εφημερίδες:
«Πρωία», αριθμ.1069, έτος Δ΄, 28/3/1882, σελ.1 ,με ονομαστικό κατάλογο των νεκρών.
«Ωρα», αριθμ. 140,έτος Ζ΄, 27/3/1882, σελ.2
«Τηλέγραφος», αριθμ. 2005, έτος 6ο, 28/3/1882,σελ.3
«Εθνικόν Πνεύμα», αριθμ. 2254, έτος ΙΔ΄ ,27/3/1882,σελ.2
«Νέα Εφημερίς», αριθμ.112, έτος Α΄, 27/3/1882, σελ. 1
«Νέαι Ιδέαι», αριθμ. 1195, έτος Ε΄, 27/3/1882, σελ. 1
«Παλιγγενεσία», αριθμ.5322, έτος Κ’ ,27/3/1882, σελ.3
Στη σατυρική εφημερίδα «Μη Χάνεσαι», Τόμ. 3, Αριθμ. 274 (1882), σελ. 5-6.

Εμφανίσεις: 21043
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!