Παϊσίου Κατάταξις

paisios-eikona

Γράφει ο Επίσκοπος Πατάρων Ιωσήφ | Romfea.gr

Λαλεῖ σήμερον ἡ Ἐκκλησία
καὶ ἡμῶν τῶν πιστῶν τὴν συνείδησιν
ἐν εὐθέτῳ προβάλλει χρόνῳ.

Ἠ συνείδησις ἡμῶν, ἥ τῆς πολιτείας σου
τὸ παράδειγμα ἀφομοιώνει
ὡς ἐλπίδος χρηστόν θησαύρισμα.

Ἡ συνείδησις ἡμῶν, ἥ σήμερον
πληρούται καὶ κενοῦται,
πλατύνεται καὶ κατ΄ ἄμφω συστέλλεται
ἐφόσον ὅ ἐξ’ ἡμῶν «μικρός» μεγαλύνεται
καὶ «ὅ ἐν τοῖς κάτω» ὑψοῦται
θείου καὶ κρυφίου μυστηρίου ἄνωθεν προστάγματι.

Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα καὶ ἡ φανέρωσις:
Καιρός, λοιπόν, λέγεται,
ὁπόταν Τῶν ἄνω ἡ αΐδιότης
τῶν κάτω τῷ αιώνι συγκαταβαίνει καὶ συμμορφώνεται
ἐν σοι τὰ δύο ἕνα διαπλάσσουσα
καὶ τῆς Ἐκκλησίας διαμέσου πᾶσι προβάλουσα:
διὸ καὶ σύ ἐν ἡμών τῇ ψυχῇ σου τὸν Χριστόν
φανερώνεις καὶ μαρτυρείς.

Ἀνάμνησις ἡ μνήμη. Μνήμη ἡ ἀνάμνησις.
Σήμερον, λοιπόν, ἡ πεπερασμένη πλήρωσις:
Σήμερον σου ἡ ἱστορία: τὸ παρελθόν γίνεται παρόν
καὶ τῶν μελλόντων ἡμῖν ἐνθυμείται πρόγευσις
διὰ σου τὴν γεύσιν, ἣν ἐγεύσαμεν,
διὰ σου τὴν μορφήν, ἣν εἴδαμε,
διὰ σου τοὺς λόγους, οὓς ἠκούσαμε,
διὰ σου τὸ πρόσωπον, οὗ ἡ αγάπη πᾶσι ἐπεκτείνεται
τῆς Ἐκκλησίας χαρμοσύνῳ ἀγγελίᾳ.

Ὡς ἄν ἢλθες καὶ πάλιν σήμερον: ὁρῶ σε! ἣλθες!
Ὃπως προείπες, ὃπως ὁ Κύριός σου πάλαι σοι ἐφανέρωσεν!

Ἣλθες, ὃμως, ἳνα μείνης ἐν πάσχουσας Εκκλησίας
μνήμῃ καὶ ἀναμνήσει,
Θεοῦ ἐλέῳ ἄμα καὶ οἰκτιρμοῖς.

Ἣλθες σιωπηλῶς ὡς πάλαι ἔφυγες,
σήμερον, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις, ἵνα σου ἡ μνήμη
ἡμῖν ὑπενθυμίση ὅσα κατ’ἐπίγειαν σου ὁδόν ἐδίδασκες
καὶ ἀνήγγειλες, ἅ οὐ πλέον χρονίσουσι γενέσθαι καὶ πληρούσθαι.

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία λαλεῖ,
καὶ πᾶσα ἡ ὀρθόδοξος ὁμήγυρις
ἀγάλλεται ἀλλά καὶ τρέμει τοῦ Θεοῦ σημεῖα καὶ τέρατα.
Σημεῖον γέγονας, Γέρον! Ἄνωθεν ἡμῖν σημεῖον ἐδώθης!

Διὸ καὶ ἡμεῖς τοῦ πυρός ἐκ τῆς γῆς, Παΐσιε Πανόλβιε,
σου τὴν μνήμην γεραίρομεν καὶ εὐφημοῦμεν
τῆς Ἐκκλησίας τῇ φωνῇ, κράζοντες: ὑπὲρ ἡμῶν πρέσβευε, Ἄθωνος
ἐγκαλλώπισμα, ἳν΄ὁ Χριστός ἡμᾶς ἐλεήσαι δωρούμενος ἡμῖν τὸ μέγα
Αὐτοῦ ἒλεος.

Εμφανίσεις: 65247
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!