Η εορτή του Ευαγγελισμού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

evaggelismos.ierosolima-1

Τήν Μεγάλην Τρίτην, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ, τήν πόλιν εἰς τήν ὁποίαν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀνήγγειλεν εἰς τήν ἁγνήν κόρην Μαριάμ, ὅτι θά συλλάβῃ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί ὅτι θά γεννήσῃ κατά σάρκα τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Μονογενῆ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, χάριν τῆς ἀναγεννήσεως καί τῆς σωτηρίας ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, (Λουκ. 1, 26-33).

Τοῦ ἑορτασμοῦ τούτου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας ἐξ Ἱεροσολύμων.

Φθάσας εἰς Ναζαρέτ ὁ Μακαριώτατος, μετέβη ἐπ' ὁλίγον εἰς τήν Μητρόπολιν, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μετά τῶν Ἱερέων καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀραβοφώνου Κοινότητος Ναζαρέτ.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων καθ' ὁδόν πρός τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν προσκύνησις εἰς τό ἐντός τοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Προσκύνημα τῆς Πηγῆς τῆς Θεοτόκου.

Ἐν συνεχείᾳ δέ ἤρχισεν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐκ τῶν Μονῶν τῆς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῆς Ναζαρέτ καί τῶν ὁμόρων τῆς Ναζαρέτ Κοινοτήτων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, τοῦ διακόνου π. Διονυσίου καί ἄλλων ἱεροδιακόνων, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος Ναζαρέτ ἀραβιστί καί βοηθοῦντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, παρουσίᾳ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀκολούθου τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ Ἀβίβ καί τοῦ ἐπιτίμου Ἕλληνος Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Χάϊφαν κ. Κωνσταντίνου Ζηνοβίου καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος Ἑλληνοφώνων, Ρωσοφώνων, Ρουμανοφώνων καί ἄλλων ἐκ τῶν περιοχῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ λειτουργία ἐτελέσθη ὄντως ἐν πάσῃ τάξει καί εὐλαβείᾳ καί ἔφερε τήν κατάνυξιν καί τόν ἁγιασμόν εἰς τούς μετασχόντας εἰς αὐτήν. Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς ἑλληνιστί ἔχοντα οὔτως:

«Τό ἀπ' αἰῶνος Μυστήριον ἀνακαλύπτεται σήμερον καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός ἀνθρώπου γίνεται, ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβῶν μεταδῷ μοι τοῦ βελτίονος∙ ἐψέυσθη πάλαι Ἀδάμ καί Θεός ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν∙ ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται. Εὐφραινέσθω ἡ κτίσις, χορευέτω ἡ φύσις, ὅτι Ἀρχάγγελος Παρθένῳ μετά δέους παρίσταται καί τό χαῖρε κομίζει τῆς λύπης ἀντίθετον. Ὁ διά σπλάγχνα ἐλέους ἐνανθρωπήσας Θεός ἡμῶν, δόξα σοι», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Σήμερον ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἑορτάζει πανηγυρικῶς τό μέγα καί ἄρρητον μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλονότι τήν προαιώνιον θείαν βουλήν, τήν ὁποίαν ἀπεκάλυψεν εἰς τήν Παρθένον Μαρίαν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, εἰς τόν Πανίερον τοῦτον τόπον τῆς ἱστορικῆς καί διασήμου πόλεως Ναζαρέτ, εἰπών αὐτῇ: «χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν... καί ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν», (Λουκ. 1, 28-31).

Οἱ λόγοι οὗτοι ἀφ' ἑνός μέν διετάραξαν τήν Παρθένον Μαρίαν κατά τήν ἀψευδῆ μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (1,29). Ἀφ' ἑτέρου δέ ἀπετέλεσαν «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (Λουκ. 3, 24), προκάλεσαν τήν ἀμφιβολίαν καί τόν διχασμόν εἰς πιστούς καί ἀπίστους, εἰς ἐνθέρμους μέχρις αἵματος ἀπολογητάς καί πολεμίους ἀρνητάς, ὡς ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός Αὐτῆς λέγων: «Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα. Χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα».

Ἡ ἀμφιβολία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία βασανίζει τήν διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀρνουμένων τήν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐκ Θεοῦ δημιουργίαν τῶν πάντων. Ὁ πιστεύων εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, ὅτι δι' αὐτῆς καί ἐκ τῶν ἁγνῶν αὐτῆς αἱμάτων ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τοῦ ἀνθρώπου γίνεται, δύναται νά ὁμολογήσῃ ὅτι «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος... Πάντα δι' Αὐτοῦ ἐγένετο καί χωρίς Αὐτοῦ οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν∙ ἐν Αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων».

Αὐτό ἀκριβῶς τό φῶς τῆς ζωῆς ἐχαρίσατο ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις ἡ ἀειπάρθενος Μαρία, γενομένη μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἀνθρωπότητα Αὐτοῦ: «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς», εἶπεν ὁ Κύριος, (Ἰωάν. 8,12).

Ὄντως οἱ ἄνθρωποι ἐπεριπάτουν ἐν τῇ σκοτίᾳ, τουτέστιν τῷ ψεύδει καί τῇ ἀπάτῃ. Διά τοῦτο καί ὁ μελῳδός λέγει: «ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ καί Θεός ἐπιθυμήσας οὐ γέγονεν». Δυστυχῶς τήν αὐτήν ἐπιθυμίαν ἐκδηλώνει καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας. Ἐννοοῦμεν τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος λατρεύει καί προσκυνεῖ τήν κτίσιν τήν ἄλογον παρά τόν Κτίσαντα, δηλονότι τόν Θεόν καί Δημιουργόν.

Ὅμως, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ σαρκωθέντι καί ἐνανθρωπήσαντι ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας «ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται». Ἰδού λοιπόν, διατί τιμῶμεν ἰδιαιτέρως τό παγκόσμιον τοῦτο γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί διατί μελῳδικῶς ἀναβοῶμεν καί κηρύττομεν: «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις∙ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν: Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ».

Τῆς Χάριτος καί τῆς χαρᾶς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου συμμετέχει ὄχι μόνον τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, ὡς διδάσκουν καί οἱ θεόπνευστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν «Ἐπειδή γάρ εἶπεν ὁ Θεός τῇ Εὔᾳ, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα, λύεται ἡ λύπη τῆς Εὔας διά ταύτης τῆς χαρᾶς». Λέγομεν δέ ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος, διότι ὁ Θεός Λόγος ἐν τῇ καθ' ὑπόστασιν σαρκώσει Αὐτοῦ προσέλαβεν ἐν Ἑαυτῷ καί ᾠκειοποιήθη ἅπασαν τήν κοινήν, δηλονότι ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων φύσιν.

Κατά τήν παροῦσαν χαρμόσυνον ἡμέραν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καλούμεθα ἐπίσης νά ὑπαντήσωμεν τόν ὑπέρ ἡμῶν καταδεξάμενον ἑκουσίως σταυρικόν θάνατον, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὁ συνεορτασμός οὗτος τῆς χαρμολύπης, τουτέστιν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς χαρᾶς, ἀφ' ἑνός καί τῆς ἀναγγελίας τῆς λύπης τῶν παθῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφ' ἑτέρου, ἐπισημαίνει μέ τόν πλέον δυνατόν καί ἀπερινόητον τρόπον, τόν τρόπον τῆς σχέσεως τοῦ θείου μέ τό ἀνθρώπινον, τοῦ ὑπερφυσικοῦ μετά τοῦ φυσικοῦ καί κυρίως τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἤ καλλίτερον εἰπεῖν τοῦ θανάτου τῆς φθορᾶς, δηλαδή τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου τῆς ἀφθαρσίας, δηλαδή τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

Τό ἀνεξερεύνητον ὄντως μέγα τοῦτο μυστήριον γίνεται κατανοητόν καί τρόπον τινά ἐκλογικεύεται μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἀποκαλυφθείσης Ἱερᾶς Ἱστορίας, δηλονότι τῆς Ἁγίας Γραφῆς Παλαιᾶς τε καί Νέας Διαθήκης, ἔνθα φανεροῦται ὁ Θεός τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, ἀλλά καί ὁ Θεός τῆς κρίσεως τοῦ κόσμου τούτου κατά τούς λόγους τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:

«Ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως». (Ἰωάν. 16,7-8)

Εὐχαριστήσωμεν, ἀγαπητοί μου, τῷ Θεῷ καί Πατρί καί ἱκετεύσωμεν τόν μονογενῆ Υἱόν καί Λόγον Αὐτοῦ καί Υἱόν τῆς Παρθένου Μαρίας, ἵνα σημειωθῇ ἐφ' ἡμᾶς καί εἰς τούς κυβερνοῦντας τόν κόσμον τό ἀπρόσιτον Αὐτοῦ θεῖον φῶς, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Μετά δε τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ εἴπωμεν: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά σου. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου. Ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Ἀμήν καί εὐλογημένον Πάσχα».

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε πάνδημος λιτανεία διά τῶν δύο κεντρικῶν ὁδῶν τῆς πόλεως, τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων καί τῶν Προσκόπων προπορευομένων.

Μετά τήν λιτανείαν καί τήν δέησιν εἰς τό Προσκύνημα, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία μετέβη εἰς τήν Μητρόπολιν καί παρεκάθισεν εἰς τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ.

Διαρκούσης τῆς τραπέζης ταύτης, προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί, (ἀναρτηθησομένης προσεχῶς), λέγων μεταξύ ἄλλων ὅτι τό Πατριαρχεῖον προσφέρει εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ναζαρέτ τό ποσόν τῶν 150.000 NIS διά τάς ἀνάγκας τοῦ ποιμνίου Ναζαρέτ καί κυρίως διά τούς πτωχούς φοιτητάς.

Τόν Μακαριώτατον προσεφώνησεν εὐχαριστοῦσα ἡ Πρόεδρος τῆς Τζαμαΐγιε κα. Ἀφάφ.

evaggelismos.ierosolima-3

evaggelismos.ierosolima-4

evaggelismos.ierosolima-5

evaggelismos.ierosolima-2

evaggelismos.ierosolima-6

evaggelismos.ierosolima-7

evaggelismos.ierosolima-8

evaggelismos.ierosolima-10

Εμφανίσεις: 14358
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!