Η Κυριακή των Βαϊων στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

04

Τήν Κυριακήν, 5ην Ἀπριλίου 2015, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὀλίγον τι πρό τοῦ σωτηρίου Πάθους Αὐτοῦ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ὑπεδέξατο Αὐτόν στρωννύοντες τά ἰμάτια αὐτῶν καί ψάλλοντες Αὐτῷ τό «Ὡσαννά Υἱέ Δαυΐδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Α’ Ἀφ᾽ ἑσπέρας.

Ἀφ᾽ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, τήν 2.00μ.μ. ὥραν ἀνεγνώσθη ἡ Θ᾽ Ὥρα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Εὐθύς ἀμέσως οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί μοναχοί κατῆλθον, τῶν κωδώνων κρουομένων καί τοῦ ἡγουμένου αὐτοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου προεξάρχοντος, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, πρό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων ἐγένετο ὑποδοχή, ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε, ἐθυμίασε καί προσεκύνησαν οἱ Ἀρχιερεῖς, ψαλλομένου τοῦ τροπαρίου: «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν…».

Ἠκολούθησε ἡ προσκύνησις τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἀρχιμανδριτῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Καθολικόν ἤρξατο ὁ Ἑσπερινός διά τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Προοιμιακοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν ᾧ ἐκρούοντο τά σήμαντρα τοῦ Γολγοθᾶ καί ἐν ᾧ οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Συνοδικοί προσεκύνουν εἰς τόν Γολγοθᾶν καί οἱ Διάκονοι ἐτέλουν τό θυμίαμα ἀνά τά προσκυνήματα καί ἐψάλλοντο τά «Ἀνοιξαντάρια» ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου.

Τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας παρηκολούθησαν εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ἀφιχθέντες ἤδη ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων χωρῶν διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Tοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος, ἡ Ἁγιοταφιτική Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθε, τῶν κωδώνων κρουομένων εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Β´ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ἡ ἑορτή ἤρξατο διά τῆς καθόδου τῆς Πατριαρχικῆς Ἁγιοταφιτικῆς Συνοδείας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐνταῦθα μετά τήν διάβασιν διά τοῦ Γολγοθᾶ -λόγῳ τοῦ Πάσχα τῶν Καθολικῶν καί τήν εἴσοδον εἰς τό Καθολικόν, τήν ἔνδυσιν τοῦ Πατριάρχου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων, ἐν ᾧ ἐκρούοντο τά σήμαντρα, ἤρξατο εἰς τό Καθολικόν ἡ θεία Λειτουργία-, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί παρεπιδημοῦντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νίζνι Νοβγκορόντ κ. Γεωργίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ὀρσιάνσκ κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί Πρεσβυτέρων παρεπιδημούντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Σερβίας καί Ρουμανίας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν ἄλλων διακόνων τοῦ Πατριαρχείου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί μετέχοντος ἐν εὐλαβείᾳ πολλοῦ πιστοῦ λαοῦ, προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Κύπρου καί Ρουμανίας.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας, ἤρξατο ἡ λιτανεία ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ, τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καί τοῦ λαοῦ κρατούντων βαΐα εἰς τάς χεῖρας, διά περιφορᾶς τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα.

Ἐνταῦθα, πρό τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική Περικοπή, μεθ᾽ἥν ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν ἐν τῷ ψάλλειν «Τίς Θεός μέγας…».
Τῆς λιτανείας ἀπολυθείσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Μετά κλάδων νοητῶς κεκαθαρμένοι τάς ψυχάς, ὡς οἱ Παῖδες τόν Χριστόν, ἀνευφημήσωμεν πιστῶς, μεγαλοφώνως κραυγάζοντες τῷ Δεσπότῃ εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ὁ εἰς τόν κόσμον ἐλθών τοῦ σῶσαι τόν Ἀδάμ, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, πνευματικῶς γενόμενος φιλάνθρωπε, νέος Ἀδάμ ὡς εὐδόκησας ὁ πάντα Λόγε, πρός τό συμφέρον οἰκονομήσας δόξα σοι», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἅγιοι Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἀγαπητοί Χριστιανοί καί Προσκυνηταί,

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς ἠξίωσεν νά ἑορτάσωμεν τήν λαμπράν καί ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλήμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ σημερινή Κυριακή, γνωστή ὡς Κυριακή τῶν Βαΐων, λαμβάνει τήν ὀνομασίαν τῆς ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, λέγοντος: «Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ» (Ἰωάν. 12, 12-13).

Τό γεγονός τοῦτο λαμβάνει χώραν κατά τάς τελευταίας ἡμέρας τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Ἰησοῦ, ὅταν πλέον ἑκουσίως προσέρχεται, ἵνα διά τοῦ σταυρικοῦ αὐτοῦ θανάτου λυτρώσῃ τόν Ἀδαμ τῆς παρακοῆς ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, τῆς κατάρας καί καταστήσῃ αὐτόν ἐν ἑαυτῷ νέον Ἀδάμ τῆς ὑπακοῆς διά τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος: «…ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν, γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα”, (Φιλιπ. 2, 7-9).
Διανύσαντες τό στάδιον τῆς ἁγίας καί μεγάλης νηστείας τῆς Τεσσαρακοστῆς καλούμεθα καί ἡμεῖς νά ἀποβάλωμεν τόν παλαιόν ἡμῶν ἄνθρωπον καί τοιοτοτρόπως ἀναδειχθῶμεν ἄξιοι τῆς ἀπείρου Αὐτοῦ φιλανθρωπίας καί θείας Αὐτοῦ οἰκονομίας.

Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Μετά κλάδων ὑμνήσαντες πρότερον, μετά ξύλων συνέλαβον ὕστερον οἱ ἀγνώμονες Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, Χριστόν τόν Θεόν. ἡμεῖς δέ πίστει ἀμεταθέτῳ, ἀεί τιμῶντες ὡς εὐεργέτην, διά παντός βοήσωμεν Αὐτῷ: Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος τόν Ἀδάμ ἀνακαλέσασθαι». Καλό Πάσχα. Ἀμήν!

01

02

03

06

07

14

15

17

Εμφανίσεις: 20003
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!